Værdier og menneskesyn​

Værdier og menneskesyn​

– Vi er et opholdssted for unge med problemer, der ser hvert ungt menneske som unikt

Menneskesyn:

 • Vi mener, at alle til en hver tid gør sit bedste
 • Den enkelte ung og medarbejder skal føle sig set, hørt og forstået
 • Vi giver konstruktiv feedback til hinanden
 • Vi er åbne for dialog og skaber sammenhæng mellem ord og handling
 • Vi tænker os altid som rollemodeller og prioriterer altid faglighed og udvikling højt
 • Alle unge og forældre skal opleve, at vi arbejder i samme retning
 • Vi leder efter hinandens styrker og mestring

Haugårdhus’ mission er:

”Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for de anbragte unge, så de kan udvikle sig til selvstændige mennesker med tro på livet”.

Haugårdhus’ værdier er:

 • Anerkendelse
 • Professionalisme
 • Ansvarlighed
 • Samarbejde

I den daglige praksis definerer vi værdierne således:

Anerkendelse:

For os hænger arbejdsglæde sammen med den anerkendende måde, vi møder hinanden på. Vi anerkender den enkelte, så den unge føler sig set, hørt og forstået. For os består anerkendelse i at acceptere både de unges og kollegers forskelligheder og personlige værdier, at værdsætte hinandens handlinger, at være nysgerrige og huske at udtrykke vores påskønnelse. Vi viderebringer viden, erfaringer og succeshistorier fra andre afdelinger. Som kolleger og ledere husker vi at påpege en succes eller et godt resultat, hvilket motiverer os til at yde en ekstra indsats. Vi sørger også for at give feedback til hinanden om mindre heldige præstationer, så vi sammen kan blive endnu bedre til vores arbejde.

Professionalisme:

Vi prioriterer faglighed og udvikling højt, og vi sørger for, at medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling via kurser, vejledning og supervision. Vi bruger hinanden til at give feedback og sparring i hverdagen, så alle har optimale forudsætninger for at udfylde den rolle, som hver enkelt jobfunktion kræver. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for de unge og deres talerør udadtil. Vi kommunikerer på en opmærksom og respektfuld måde både internt blandt kollegerne, overfor de unge, deres forældre og vores eksterne samarbejdspartnere. Professionalisme indebærer også, at vi til stadighed arbejder med egne holdninger og begrænsninger og udfordrer os selv i forhold til jobbet.

Ansvarlighed:

Vi har alle et ansvar for at arbejde i overensstemmelse med vores fælles vision og værdier. Vi går ind for en åben dialog og sammenhæng mellem ord og handling, så alle medarbejdere har de bedste forudsætninger for at tage ansvar. Vi har ansvar overfor de unge, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Vi er rollemodeller og går forrest med at udvise ansvarlighed, så vi også giver de unge mulighed for at tage medansvar og dermed hjælper dem med at blive selvstændige individer. Overfor forældrene har vi ansvaret for, at den unge trives og udvikler sig, og vi orienterer og inddrager forældrene i arbejdet. I forhold til os selv og hinanden som kolleger tager vi ansvar for, at vi trives i arbejdet.

​Samarbejde:

Et godt samarbejde er essentielt for at vi kan nå vores faglige mål. Vores måde at samarbejde på er karakteriseret ved en høj grad af åbenhed, tillid og respekt. Vi vægter kommunikation højt, og alle i organisationen deler viden, informerer hinanden og søger information for at kunne tage ansvar for, at hverdagen fungerer. Da vi ønsker, at de unge og forældre oplever, at vi arbejder i samme retning, sørger vi for at planlægge og have faste rammer for samarbejdet. På den måde sikrer vi, at vi arbejder efter fælles mål på den mest optimale måde – det gælder både samarbejdet i de enkelte afdelinger, i hele organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

​Hvordan kommer værdierne til udtryk i praksis:

Værdierne gennemarbejdes på pædagogiske dage og på temadage, så medarbejderne får en bevidsthed om dem og bliver bevidste om, hvornår og hvordan de bruger dem i hverdagen.

Anerkendelse i praksis:

Eksempelvis fortæller vi i det daglige de unge, at de gør det, så godt de kan, og vi ved, at de arbejder hårdt på at få et bedre liv. Vi anerkender medarbejderne i deres daglige arbejde med de unge og respekterer medarbejdernes forskellighed. Hvis der opstår uenighed om noget, så drøftes det på personalemøder, så der er konsensus blandt alle medarbejderne.

​Professionalisme i praksis:

Eksempelvis tilbydes medarbejderne jævnligt kurser, temadage m.m., så de har mulighed for kompetenceudvikling. Temadagene for medarbejderne kan indeholde emner som for eksempel misbrug og ADHD. Endvidere giver vi hinanden faglig sparring og feedback på personalemøder, behandlingsmøder og ledermøder.

​Ansvarlighed i praksis:

Eksempelvis giver vi de unge mulighed for at deltage i aktiviteter og besøge venner uden for Haugårdhus. De unge får lov til at tage af sted uden en pædagog fra Haugårdhus, hvis de og vi er trygge i det. Vi har den holdning, at de også skal foretage sig noget uden for Haugårdhus og lære at tage ansvar for dette.

​Samarbejde i praksis:

Eksempelvis samarbejder vi tæt med forældrene, vi lytter til dem og tager dem med på råd, så vi sammen arbejder i samme retning med den unge. Når det giver mening for den unge har vi kontakt til forældrene mindst én gang om ugen, hvor vi orienterer dem om, hvordan det går.​ For unge over 18 samarbejder vi med forældrene i det omfang, den unge tillader.