Kerneydelser​

Vores kerneydelser på det socialpædagogiske
opholdssted Haugårdhus

Behandlingsmøder:

Hver 14. dag afholdes der behandlingsmøder på den enkelte afdeling. Deltagende er personalegruppen og ledelsen. Fokus på behandlingsmøderne er de unges udvikling i relation til målene i handleplanen. Vi benytter os af “Den pædagogiske procesmodel”, der sikrer systematik. På behandlingsmøderne får medarbejderne metoder og redskaber til, hvordan behandlingsarbejdet skal udføres i dagligdagen med de unge.

Ugesamtale:

Ugesamtalerne er en central del af vores behandlingsarbejde. Ugesamtalen er en ugentlig, planlagt og struktureret samtale mellem ung og kontaktpædagog, der har udgangspunkt i handleplanens mål. Ugesamtalerne er et individuelt udviklende rum for den enkelte ung.

Vi lægger vægt på, at det også er den unges samtale, og samtalen indledes sædvanligvis med at høre den unge, om vedkommende har nogle punkter til samtalen. Desuden tales der om hvordan vi på en god måde kan arbejde med de mål, der er formuleret i handleplanen. Det kan dreje sig om konkrete punkter, eksempelvis personlig hygiejne, rengøring eller madlavning. Det kan også være øvelser og strategier, der udvikler den unges evne til at udtrykke behov og forfølge dem.

Husmøde:

1 gang om måneden afholdes et husmøde, hvor lederen, pædagoger og de unge deltager. Der er mødepligt til husmøderne. De unge bliver spurgt, om de har punkter til dagsordenen, som de ønsker at diskutere og vende med de andre. Der hænger en seddel på opslagstavlen, og de unge kan løbende skrive ting på sedlen, som de gerne vil snakke om på husmødet. Det kan være ideer til ferie, aktiviteter eller regler, de vil have ændret. Mødet er voksenstyret, og alles mening bliver hørt. Vi forsøger at skabe et reflekterende rum, hvor der er plads til mangfoldighed og kreativitet, og hvor alles meninger er lige gode. Der skrives referat af husmøderne.

Kontakt vores socialpædagogiske opholdssted, Haugårdhus

Skulle du have spørgsmål til Haugårdhus, det kan være om alt fra vores målgruppe, vores værdier og menneskesyn til hvordan vi bruger heste som et pædagogisk og terapeutisk redskab, er du velkommen til at kontakte os.

Find vores kontaktinformationer ved at klikke her.

Dagsbeskæftigelse:

Til de unge, der af den ene eller anden grund i en periode ikke har et skole- eller beskæftigelsestilbud, tilbydes der dagsbeskæftigelse på Haugårdhus. Her tilbydes der meningsfulde og nyttegivende opgaver i og omkring vores hus, der er tilpasset målgruppens kompetencer og interesser.

En typisk uge i dagsbeskæftigelsen er struktureret således:

  • Mandag – havedag
  • Tirsdag – vedligehold / praktisk dag
  • Onsdag – kreativ dag (malerier, perler, keramik)
  • Torsdag – træværksted med egne projekter
  • Fredag – madlavning

Forældresamarbejde:

Kontaktpædagogerne har ansvaret for, at der, så snart en ung bliver indskrevet på Haugårdhus, bliver lavet en samarbejdsaftale mellem Haugårdhus og forældrene, som indeholder konkrete aftaler om det fremtidige samarbejde. Dette kan f.eks. dreje sig om, hvor ofte kontaktpædagogen skal kontakte forældrene, at forældrene så vidt muligt deltager i vores fællesarrangementer, at der afholdes hjemmebesøg og samvær, og at der indkaldes til to handleplansmøder om året, hvor forældrene kan deltage så vidt muligt.

Et par gange om året afholder vi forældrearrangementer, fx:

  • Julefrokost
  • Sommer-arrangement med grill og leg i haven

Der planlægges så vidt muligt et hjemmebesøg, inden den unge starter på Haugårdhus, og vi tilstræber efterfølgende at have et hjemmebesøg mindst 1 gang om året.

Delydelserne i forhold til forældresamarbejdet er f.eks. samtaler med Haugårdhus miljøterapeuter og ekstra hjemmebesøg, hvis der opstår behov for det.

Læs mere om forældresamarbejde på Haugårdhus ved at klikke her.

Samarbejde med pårørende og andet netværk:

Vi samarbejder med den unges netværk ud over nærmeste familie. Netværksarbejdet tager udgangspunkt i den unges behov, og vi hjælper ligeledes med at bevare og fastholde de gode netværk, så den unge styrkes i forhold til et godt socialt netværk, så de har et netværk at læne sig op af den dag, de ikke længere er tilknyttet Haugårdhus. Vi tror på, at det er godt for de unge at have et socialt netværk uden for Haugårdhus, så de får mulighed for at spejle sig i fællesskaber uden for Haugårdhus.