86 69 27 31​ [email protected]

Kerneydelser​

Kerneydelser​

Behandlingsmøder:

En gang om måneden afholder leder og afdelingslederen et behandlingsmøde på den enkelte afdeling med hele personalegruppen, hvor de unges udviklingspunkter evalueres og gennemgås. Vi benytter os af “Den pædagogiske procesmodel”, der sikrer systematik. På behandlingsmøderne får medarbejderne metoder og redskaber til, hvordan behandlingsarbejdet skal udføres i dagligdagen med de unge.

Ungesamtale:

Ungesamtalerne er en central del af vores behandlingsarbejde.  Der afholdes en ungesamtale hver 3. uge, hvor den unge, kontaktpædagogen og lederen deltager. Lederen afholder samtalen med den unge, og kontaktpædagogens rolle er at være reflekterende samt skrive referat af samtalen.

Vi lægger vægt på, at det er den unges samtale, og samtalen indledes sædvanligvis med at høre den unge, om vedkommende har nogle punkter til samtalen. Desuden tales der om de udviklingspunkter, som er formuleret i udviklingsplanen. Det kan dreje sig om konkrete punkter, eksempelvis personlig hygiejne, rengøring eller madlavning. Det kan også være øvelser, der udvikler  den unges evne til at udtrykke behov og forfølge dem.

Samtalens hensigt er, at de unge selv er med til at formulere de udviklingspunkter, som er meningsfulde for dem, for kun derved giver det mening for den enkelte at samarbejde.

Husmøde:

1 gang om måneden afholdes et husmøde, hvor lederen, de vagthavende pædagoger og de unge deltager. Der er mødepligt til husmøderne. De unge bliver spurgt, om de har punkter til dagsordenen, som de ønsker at diskutere og vende med de andre. Der hænger en seddel på opslagstavlen, og de unge kan løbende skrive ting på sedlen, som de gerne vil snakke om på husmødet. Det kan være ideer til ferie, aktiviteter eller regler, de vil have ændret. Mødet er voksenstyret, og alles mening bliver hørt. Vi forsøger at skabe et reflekterende rum, hvor der er plads til mangfoldighed og kreativitet, og hvor alles meninger er lige gode. Der skrives referat af husmøderne.

Forældresamarbejde:

Kontaktpædagogerne har ansvaret for, at der, så snart en ung bliver indskrevet på Haugårdhus, bliver lavet en samarbejdsaftale mellem Haugårdhus og forældrene, som indeholder aftale om, at kontaktpædagogen ringer hjem til forældrene mindst én gang om ugen, at forældrene, så vidt muligt, deltager i 4 fællesarrangementer om året, at der afholdes hjemmebesøg og der indkaldes til to handleplansmøder om året, hvor forældrene skal deltage så vidt muligt.

Et par gange om året afholder vi forældrearrangementer, fx:

  • Julefrokost 
  • Sommerarrangement med grill og leg i haven 

Der planlægges så vidt muligt et hjemmebesøg, inden den unge starter på Haugårdhus, og vi tilstræber efterfølgende at have et hjemmebesøg mindst 1 gang om året.

Delydelserne i forhold til forældresamarbejdet er f.eks. supervision, samtaler med Haugårdhus´s miljøterapeut og ekstra hjemmebesøg, hvis der opstår behov for det.

Samarbejde med pårørende og andet netværk:

Vi samarbejder med den unges netværk ud over nærmeste familie. Netværksarbejdet tager udgangspunkt i den unges behov, og vi hjælper ligeledes med at bevare og fastholde de gode netværk, så den unge styrkes i forhold til et godt socialt netværk, så de har et netværk at læne sig op af den dag, de ikke længere er tilknyttet Haugårdhus. Vi tror på, at det er godt for de unge at have et socialt netværk uden for Haugårdhus, så de får mulighed for at spejle sig i fællesskaber uden for Haugårdhus.

Mange af vores unge er tilknytningsforstyrrede, men der er også ofte andre symptomer og diagnoser i spil, såsom forskellige psykiske lidelser, selvskade, depression, angst, ADHD, OCD og GUA samt tidligere stofproblemer.

Vi tilbyder behandling med fokus på pædagogik og psykiatri samt psykosocial rehabilitering, hvor vi arbejder målrettet ud fra en udviklingsplan. Samtidig har vi en miljøterapeutisk og systemisk tilgang, hvor vi sætter familiesamarbejdet meget højt.

Kontakt os for at høre om vores behandling og pædagogik

​Du er altid velkommen til at få en snak om vores behandling og pædagogik. Vi kan samtidig fortælle, hvordan vi kan hjælpe unge med reaktive tilknytningsforstyrrelser.

Du kan ringe på telefon 86 69 27 31 ​for at få meget mere at vide, eller du kan skrive til e-mail [email protected].