86 69 27 31​ [email protected]

Botilbud §107

Gl. Århusvej 198 er et botilbud §107 og opholdssted for unge med psykiske lidelser

Botilbuddets formål og målsætning

Den overordnede målsætning med et midlertidigt botilbud er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og eventuelle erhvervs/uddannelse og beskæftigelsesmuligheder.

Derudover er formålet, at borgere med vanskeligheder kan leve under faste og stabile forhold, udvikle sig, tilegne sig færdigheder, uddanne sig, gøre nytte og få betydning i et fællesskab med andre borgere.

Som et opholdssted for unge med psykiske lidelser og problemer ønsker vi at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd ved at fokusere på de positive og opbyggelige ressourcer som alle mennesker har.

 

Formålet med botilbuddet er

 • ​At tilbyde borgere en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering af funktionsevnen
 • At drage omsorg for borgerens fysiske og psykiske velfærd
 • At skabe de rammer, der skal til for, at de kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde borgere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab
 • At støtte borgerne i deres udvikling og gøre dem i stand til at begå sig i samfundet

Målgruppe

​Vi er et opholdssted for unge med psykiske lidelser og unge med problemer. Vi ønsker at modtage borgere i alderen fra 17 til 34 år:

 • ​Borgere der på baggrund af omsorgssvigt i barndommen har psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser – opmærksomhedsforstyrrelser. Uden udad reagerende impulsadfærd.
 • Særlige psykiske lidelser/tilstande som ADHD – Borderline-Bipolar, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske behandlingssystem.
 • ​Vi kan modtage borgere med en afhængighed af euforiserende stoffer, dog ikke hårde stoffer såsom rygeheroin eller borgere, der er stiknarkomaner. Hos borgere der er afhængige af euforiserende stoffer forventer vi, at de samarbejder omkring at komme ud af deres afhængighed. Vi anvender NADA-metoden og samtaleterapi, og vi samarbejder med rusmiddelcentret i Viborg. Personalet er uddannet i pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler ved stofrådgivningen i København. Derudover kan vi modtage borgere med misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande såsom angst og depression.
 • ​Borgere for tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.
 • Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig i hverdagen uden støtte. I forhold til borgere med fysisk funktionsnedsættelse kan vi modtage borgere med mindre handicaps, borgere med udviklingsforstyrrelser, alkoholskader og borgere der er mentalt retarderet. I forhold til borgere med psykisk funktionsnedsættelse kan vi modtage borgere med diagnoserne Borderline, ADHD, Autisme, Asperger, Depressioner, Angst, Bipolar. Tidligt skadede, selvskadende og spiseforstyrrelser. I forhold til borgere med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig i hverdagen uden støtte, modtager vi blandt andet borgere med adfærdsmæssige problemtikker, der gør det svært for borgeren at fungere i forskellige sociale sammenhænge. Derudover modtager vi borgere med skader som følge af omsorgssvigt. De borgere der visiteres til botilbuddet skal kunne opfylde egne basale behov.
 • I selve visitationen vil vi individuelt vurdere, om borgeren kan profitere af vores hjælp og støtte
 • Ved visitation af en ny borger tages der hensyn til de borgere der i forvejen er i tilbuddet.

 

Ydelsens indhold

Vores botilbud er en døgninstitution med terapeutisk behandling, og dermed er stedet døgndækket med en sovende nattevagt. I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle borgerens muligheder og kompetencer.

Tilbuddet indeholder blandt andet:

 • Mulighed for morgenvækning
 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egenomsorg og personlig hygiejne
 • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner
 • ​Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 • ​Udvikling af kompetencer til deltagelse i samfundet.
 • ​Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i beskæftigelse, og fritiden.
 • Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien.
 • ​Der er uddannet medicinansvarlige i botilbuddet som varetage medicinadministration.
 • ​Der afholdes ungesamtale med borgeren en gang om måneden, hvor der udarbejdes mål og delmål for borgeren, med udgangspunkt i både hvad borgeren ønsker og i § 141 handleplanen.
 • ​Vi tilrettelægger individuelle behandlingsforløb med henblik på at kunne mestre eget liv.
 • Der udarbejdes en statusbeskrivelse 3 måneder efter opstart, og derefter hvert halve år. Der tages udgangspunkt i borgerens §141 handleplan.

​Brugerindflydelse og selvbestemmelse

Beboerne har via underskrevet handleplan indflydelse på egen udvikling.

Der bliver afholdt husmøder for borgerne til diskussion af rammerne for fællesområder, og planlægning af fællesaktiviteter.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med de relevante samarbejdspartnere og vil altid være til rådighed i forhold til spørgsmål og sparring, så vi får den bedst mulige helhed omkring borgeren.

Derudover vægter vi også forældresamarbejdet. Læs mere om vores tilgang til forældresamarbejde her.

Udslusning

Når anbringende kommune, borgeren og vi i samarbejde vurderer, at borgeren er klar til udflytning, vil der blive lavet en udflytnings/ udskrivningsplan svarende til borgerens kompetencer.​