Fonden og bestyrelsen​

Fonden og Bestyrelsen på Haugårdhus​

– Socialpædagogisk opholdssted og botilbud i Jylland

Uddrag af vedtægter for Haugårdhus

​Haugårdhus er et botilbud i Jylland og en selvejende institution med hjemsted i Viborg kommune.

Institutionens formål er at oprette og drive opholdssted for børn og unge i henhold til lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service, jf. § 49, og gennem sin virksomhed yde social truede børn og unge praktisk, pædagogisk og uddannelsesmæssig støtte, der for den enkelte stiler mod en tilfredsstillende funktion i samfundet.

Institutionen skal drives indenfor lovgivningens rammer og Socialtilsyn Midt, som godkendende myndighed.

Institutionens midler til driften tilvejebringes ved opholdsbetaling fra anbringende offentlige myndigheder.
Institutionens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og kan ske ved anbringelse på konto i pengeinstitut.
Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af institutionens virksomhed og påser, at institutionen drives i overensstemmelse med institutionens vedtægter og under iagttagelse af gældende retsregler og pålæg fra offentlige myndigheder.

Skulle du have spørgsmål til vores botilbud i Jylland, er du velkommen til at kontakte os. Find vores kontaktinformationer her.