86 69 27 31​ [email protected]

Fonden og Bestyrelsen​

Fonden og Bestyrelsen​

Uddrag af vedtægter for Opholdsstedet Haugårdhus:

​Haugårdhus er en selvejende institution med hjemsted i Viborg kommune.

Institutionens formål er at oprette og drive opholdssted for børn og unge i henhold til lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service, jfr. § 49, og gennem sin virksomhed yde social truede børn og unge praktisk, pædagogisk og uddannelsesmæssig støtte, der for den enkelte stiler mod en tilfredsstillende funktion i samfundet.

Institutionen skal drives indenfor lovgivningens rammer og Socialtilsyn Midt, som godkendende myndighed.

 

Institutionens midler til driften tilvejebringes ved opholdsbetaling fra anbringende offentlige myndigheder.
Institutionens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og kan ske ved anbringelse på konto i pengeinstitut.
Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af institutionens virksomhed og påser, at institutionen drives i overensstemmelse med institutionens vedtægter og under iagttagelse af gældende retsregler og pålæg fra offentlige myndigheder.

Peter Mikkelsen

Peter Mikkelsen

Mette Ekstrøm

Mette Ekstrøm

Medarbejder repræsentant

Mads Piilgaard

Mads Piilgaard

Formand for bestyrelsen

Nyt medlem på vej

Nyt medlem på vej

Thorkild Poulsen

Thorkild Poulsen